23-05-07

THEMA : PINKSTEREN : VERVULLING VAN HEILIGE GEEST

Vijfmaal komt in Hnd 2,1 de idee van volledigheid : (1) voltooien . (2) de vijftigste dag . (3) pantes : allen . (4) samen . (5) op hetzelfde - op dezelfde plaats . Die volledigheid vormt een nieuw begin ; bij het vijftigste jaar begint het jubeljaar of het jaar van genade , waarin de religieuze en maatschappelijke verhoudingen worden hersteld . Daarmee doet dit verhaal denken aan het eerste optreden van Jezus in Nazaret , de tekst die hij er in de synagoge las en de toepassing die eraan gaf (Lc 4,16-30) . . De vermelding van de vijftigste dag roept het joodse feest Sjavoeoth (Wekenfeest) . Het is een oogstfeest . Op dit feest wordt vooral herdacht dat God aan Mozes de wet , geschreven op twee stenen tafels , werd gegeven (Ex 19) . Daarenboven is het Pinksterverhaal de tegenhanger van het verhaal van de toren van Babel ( Gn 11) . In het verhaal van de toren van Babel verblijven de mensen op één plaats en spreken ze één taal (twee symbolen van uniformiteit) . Het verhaal eindigt met de verspreiding van de mensen over de hele aarde en met de verwarring van de taal (twee symbolen van pluriformiteit) . Het pinksterverhaal pleit noch voor louter uniformiteit noch voor louter pluriformiteit maar voor een éénheid in verscheidenheid . Deze twee schijnbare tegenpolen worden bewerkt door één en dezelfde geest , die zich over de apostelen verdeelt , waardoor ze in staat zijn verschillende talen te spreken , en waarbij iedereen mekaar verstaat . Het pinkstergebeuren is akoustisch en visueel ervaarbaar : een gedruis alsof er een hevige wind opstak (Hnd 2,2) en vurige tongen die zich op ieder van de aanwezigen verdeelde (Hnd 2,3) . Deze tekenen wijzen in de richting van 'geest-driftig spreken' . Gelijkaardig verschijnsel vond plaats na het gebed van de gelovigen na de vrijlating van Petrus en Johannes (Hnd 4,31) nl. de plaats werd geschud waarin zij waren samengestroomd .De aanwezigen in het cenakel werden vervuld van heilige geest en beginnen in talen te spreken. Hnd 2,4 : allen werden vervuld van heilige geest . Dat is ook het geval in Hnd 4,31 . Het ontvangen van heilige geest is geen eenmalig gebeuren . Het voltrekt zich in Samaria (Hnd 8,14-17) , Caesarea (Hnd 10,44-48 en Hnd 11,15-17) , Antiochië van Pisidië (Hnd 13,52) , Efese (Hnd 19,1-7) . Soms gaat het ontvangen van de geest gepaard met het spreken in talen . Hnd 2,6 : eenieder hoorde hen spreken in de eigen taal . Hnd 2,11 : wij horen hen spreken in onze talen . Hnd 10,46 : zij hoorden hen spreken in talen . Het Pinksterenwonder voltrekt zich niet alleen in Jeruzalem over de apostelen en de aanwezige joden maar ook over de volken (heidenen) in Caesarea . Hnd 19,6 : elaloun te glôssais = en zij spraken in talen . Na de handoplegging door Paulus ontvingen de gelovigen van Efeze en spraken ze in talen .Met het oog op een bijzondere taak werden individuele personen met heilige geest vervuld : Johannes de Doper (Lc 1,15) , Maria (Lc 1,35) , Elisabeth (Lc 1,41) , Zacharia (Lc 1,67) , Jezus (Lc 4,1) , Petrus (Hnd 4,8) , Stefanus (Hnd 6,5 ; Hnd 6,8 en Hnd 7,55) , Barnabas (Hnd 11,24) , Paulus (Hnd 13,9) , enz. In 1 Kor 12 spreekt Paulus over de verschillende geestesgaven , in 1 Kor 13 over de liefde en in 1 Kor 14 over spreken in talen .In Hnd 2,7 en Hnd 2,12 wordt de Griekse werkwoordvorm existanto van het werkwoord existèmi (zie ons woord exstase) gebruikt . existèmi wordt vertaald door : buiten zichzelf zijn , versteld staan , verstomd staan , buiten zichzelf raken , van zijn stuk brengen , van zijn stuk gebracht worden . existèmi roept de gedachte op dat men uit zijn evenwicht geraakt , dat het gebeurde niet overeenkomt met wat men over een persoon (personen) of situatie dacht en bijgevolg vragen oproept . Bij existèmi wordt het voor-oordeel aan het wankelen gebracht . Vaak wordt men van zij stuk gebracht door wat men hoort . Wie van zijn stuk is gebracht stelt een vraag of maakt een opmerking . Hnd 2,7 : Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: "Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hnd 2,12 : Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: ‘Wat heeft dit te betekenen?’ De geest wordt vaak paraklètos - ad-vocatus , bij-geroepene genoemd . In geval van nood is het een helper , in geval van verdriet is het een trooster enz. Hij is iemand die naast je staat , de aanwezigheid van God bij jou , jouw engel-bewaarder enz. Als gaven van de geest worden vermeld : geloof / trouw (Hnd 6,5 : Stefanus ; Hnd 11,24 : Barnabas) , genade / charis (gratie , gratis) (Hnd 6,8 : Stefanus ; Hnd 13,52 : gelovigen van Antiochië van Pisidië) , kracht (Hnd 6,8 : Stefanus) , wijsheid (Hnd 6,3 : Stefanus) .

08:48 Gepost door namens het bijbelleerhuis in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bijbel, pinksteren |  Facebook |

22-05-07

HEMELVAART : AFSCHEID EN OVERDRACHT

VAN DINSDAG 29 MEI TOT VRIJDAG 1 JUNI GAAT DE BIJBELVIERDAAGSE DOOR OVER HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN IN HERKENRODE . HIERONDER VIND JE EEN VAN DE THEMA'S --- THEMA : HEMELVAART , AFSCHEID EN OVERDRACHTHet verhaal van de hemelvaart van Jezus wordt door Lucas in het lucasevangelie (Lc 24,50-53) en in de Handelingen van de apostelen (Hnd 1,4-11) verteld . Het verhaal van de hemelvaart van Elia (2 K 2,1-18) stond model voor dat van de hemelvaart van Jezus . Het verhaal van de hemelvaart van Elia regelt het afscheid van Elia en de opvolging door Elisa . Dat wordt verwoord door een verzoek , een bede om het dubbele van Elia's geest , de hemelopneming van Elia en het profetisch optreden van Elisa , waaruit blijkt dat Elisa de beloofde geest van Elia heeft ontvangen .In het hemelvaartverhaal van Jezus wordt het verzoek van Elia en de bede van Elisa vervangen door het gebod van Jezus om in Jeruzalem te blijven en de belofte (epaggelia) van de geest af te wachten . Na de hemelvaart van Jezus moeten de leerlingen nog tien dagen wachten op de komst van de geest . Na het ontvangen van de geest zullen zij getuigen zijn (omschreven naar tijd , plaats en inhoud) . Het woord van de profeet tot de leerling(en) : een verzoek / een bevel (aanbeveling) :- Elia stelt aan Elisa voor een verzoek te doen : "En het gebeurde terwijl zij overstaken dat Elia tot Elisa zei : vraag wat ik voor u kan doen , voordat ik van u word weggenomen” (2 K 2,9). - Jezus geeft een bevel (aanbeveling) aan zijn apostelen : “Terwijl Hij met hen at , beval Hij hun” (Hnd 1,4) . De inhoud van het verzoek/ bevel: de gave van de geest : - Elisa doet aan Elia het verzoek om het dubbele van zijn geest te ontvangen : "En Elisa zei : moge het toch zijn dat het dubbele van uw geest over mij is" (2 K 2,9) . - Het bevel van Jezus aan de apostelen heeft betrekking op de gave van de geest : “... Jerusalem niet te verlaten maar de belofte van de vader af te wachten , die gij van Mij vernomen hebt : Johannes doopte met water , maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige geest… Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige geest die over u komt , om mijn getuigen te zijn in Jerusalem , in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde” (Hnd 1,4 - Hnd 1,5 . Hnd 1,8) . Bij de belofte van de Vader toont het einde van het lucasevangelie en het begin van de Hnd een grote gelijkenis met het begin van het evangelie volgens Marcus en volgens Matteus . In beide gevallen gaat het om het zenden van een 'engel' . Lc 24,49 : en zie ik zend het engelbewaarschap van mijn vader over jullie . Mc 1,2 // Mt 3,1 // Lc 3,27 (= Mal 3,1 - Ex 23,20) : zie ik zend mijn engel voor je aangezicht uit . Hnd 1,4 : maar de belofte (het engelbewaarderschap) van de Vader af te wachten , dat jullie van mij gehoord hebben . epaggelia (belofte , bij-engelschap , engelbewaarderschap) .Het ontvangen van de kracht van de geest is een element dat Lc 24,49 en Hnd 1,4 / Hnd 1,8 gemeenschappelijk hebben . De teksten verwijzen naar verhalen als de aankondiging van Johannes en Jezus , als het begin van Jezus' optreden in het algemeen en in Nazaret : - Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper : Lc 1,5-25 . Lc 1,17 : die zal uitgaan voor zijn aanschijn met de geest en de kracht van Elia . - Aankondiging van de geboorte van Jezus : Lc 1,26-38 . Lc 1,35 : De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen . - Doop van Jezus : Mc 1,9-11 - Mt 3,13-17 - Lc 3,21-22 . Lc 3,22 : en de heilige Geest in lichamelijke gedaante afdaalde . Het getuigenis van de apostelen is één van de elementen die Lc 24,48 - Lc 24,49 en Hnd 1,4 / Hnd 1,8 gemeenschappelijk hebben : Lc 24,48 : jullie zijn getuigen van deze 'dingen' . Hnd 1,8 : jullie zullen mijn getuigen zijn . Getuigen zijn wijst op opvolging maar ook op de aard van de opvolging . Na het heengaan van Elia werd de leerling Elisa leraar . Op deze wijze gebeurt het niet met de leerlingen van Jezus . Zij blijven leerlingen . Ze zijn en blijven getuigen . In de meeste teksten van Hnd kan dat getuigenis onder verschillende aspecten bekeken worden : tijd , plaats en inhoud . Naar tijd : vanaf het doopsel van Johannes tot ... Naar plaats : te beginnen vanaf Jeruzalem ... Naar inhoud : het leven van Jezus , zijn lijden , dood , opstanding , geestesgave enz.... De ten hemel opneming van de profeet : - Elia wordt ten hemel opgenomen : “En het gebeurde terwijl zij verder gingen en praatten ,... en Elia werd ten hemel opgenomen” (2 K 2,11) . - Jezus wordt ten hemel opgenomen : “En nadat Hij dit gezegd had , werd Hij ... omhooggeheven” (Hnd 1,9); "Deze Jezus , die van u ten hemel werd opgenomen , ..." (Hnd 1,11). De leerling(en) is / zijn getuige(n) : - Elisa ziet Elia ten hemel opgenomen worden en verdwijnen : "En (Elia) zei : U vraagt iets moeilijks , maar als u mij ziet wanneer ik word opgenomen , zal uw bede verhoord worden ; ziet u mij niet , dan wordt uw bede niet verhoord” (2 K 2,10) ; “Terwijl zij nu pratend verder gingen ... werd Elia ten hemel opgenomen” (2 K 2,11) ; “Elisa zag het ... Toen hij hem niet meer zag....” (2 K 2,12) . - De apostelen zien Jezus ten hemel opgenomen worden en verdwijnen: “Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij hem gespannen nastaarden,… "Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken". (Hnd 1,9 - Hnd 1,10 - Hnd 1,11). De gave van de geest aan de leerling(en) : - Elisa ontvangt de geest van Elia , en zet het werk van Elia verder : (13) daarop raapte hij de profetenmantel op die Elia had laten vallen , keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan ; (14) hij nam de mantel van Elia , sloeg ermee op het water en riep uit : “waar is Jahwe dan toch , de God van Elia” . Weer sloeg hij op het water , en nu verdeelde het zich naar links en naar rechts , zodat Elisa kon oversteken . (15) Toen de leden van de profetengilde in Jericho dat uit de verte zagen , zeiden ze : “De geest van Elia rust op Elisa” (2 K 2,13 - 2 K 2,14 - 2 K 2,15) . - Met Pinksteren zullen de apostelen de Geest van Jezus ontvangen en het werk van Jezus verder zetten . Eerst is er de hemelvaart van Jezus (Lc 24,50 - Lc 24,51) , vervolgens de terugkeer van de leerlingen naar Jeruzalem (Lc 24,52) en tenslotte het gebed in de tempel (Lc 24,53) . Dit schema vinden we terug in Hnd 1 : hemelvaart (Hnd 1,6-11) , terugkeer (Hnd 1,12 - Hnd 1,13a) , gebed in de bovenzaal (Hnd 1,14) . Bij de verheerlijking van Jezus (Lc 9,28-36) spraken Mozes en Elia over Jezus' levenseinde (exodus) . Lc 9,31 : die verschenen in heerlijkheid (en) zijn (levens)uitgang bespraken die hij zou volbrengen in Jeruzalem . De exodus (uittocht) of pascha van Jezus roept de uittocht uit Egypte door Mozes op . Na deze uittocht volgden veertig jaar van zwerven in de woestijn , waarna de intocht in het beloofde land Kanaän volgde . Jezus' exodus bestaat uit dood en verrijzenis . Hierna volgden veertig dagen voordat Jezus ten hemel werd opgenomen .

15:22 Gepost door namens het bijbelleerhuis in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bijbel |  Facebook |