03-12-07

GODS WONING : een bijbelse bezinning

Het angelusklokje kondigt driemaal daags het angelusgebed aan . Het angelus begint met de woorden : "de engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt" (http://www.sterre-der-zee.nl/teksten/gebeden.html) .

De engel Gabriël wordt door God naar Maria gezonden (weg van God gestuurd naar Maria) . Over Maria wordt ons weinig verteld . Zij is een maagd . Zij woont in Nazareth , een stad in Galilea . Zij werd (uit)verloofd aan een man Jozef die tot het geslacht van David behoort .

De engel brengt de boodschap van Gods onvoorwaardelijke genade (gratia - gratis -charis) . In het woordje genade zit het voorvoegsel ge- , dat we ook terugvinden in het verleden deelwoord : gezien , gehoord , gewerkt , gezongen enz.... Het voorvoegsel wijst op een activiteit van iemand . Genade zou kunnen wijzen op 'genade rd' ) . God is tot Maria genaderd , naderbij , nabij gekomen . In het Grieks vinden we het verleden deelwoord terug in de perfectumvorm kecharitômenè (ge-nadigd - be-ge-nadigd - van het werkwoord 'nadigen') . In het Nederlands hebben we tweemaal een voorvoegsel nodig : be - ge -nadigd . Vlotter uitgedrukt zeggen we : 'vol van genade' - 'gratia plena' .

Van het woord 'charis' (gratis - genade) is het woord charisma (genadegave) afgeleid . Een genadegave of een gave is een bijzondere aanleg , een talent , een bekwaamheid tot iets . Over Maria wordt gezegd dat ze maagd is . Ze is ontvankelijkheid . De engel komt tot haar vanwege God omdat Maria vol ontvankelijkheid is en bijgevolg volop kan ontvangen . Haar ontvankelijke houding , haar charisma , blijkt uit haar woorden op het einde van het verhaal : "Mij geschiede naar uw woord" . God komt tot Maria en Maria zegt volop 'ja' op de komst van God .

Dat God gekomen is wordt verwoord door het woord ad-ventus (aangekomen) . Tot het woord adventus (l'advent) behoort het Franse woord l'avenir (wat op ons toekomt , toekomst) . God komt tot ons en brengt toekomst .

<>Het verhaal van de boodschap nodigt ook tot vele beschouwingen .

<><>In deze bezinning willen we stilstaan bij de zin : "en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen ." (Lc 1,35)

<>Overschaduwen is de letterlijke vertaling van het Griekse episkiazô (epi = over , skia = schaduw) . In het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg gebruiken de evangelisten Matteüs , Marcus en Lucas een vorm van het werkwoord "overschaduwen" . In dat verhaal is "overschaduwen" gelinkt aan het woord "wolk" , b.v. Mt 17,5 : "En zie een wolk overschaduwde hen" . In Ex 40,1-38 lezen we het verhaal van de inwijding van het heiligdom . De Hebreeën bevinden zich in de woestijn onder leiding van Mozes . In Ex 40,34 -38 lezen we : " [34] Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de HEER. [35] Mozes kon de ontmoetingstent niet binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de HEER vulde de tabernakel. [36] Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. [37] Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder; ze wachtten tot de wolk weer opsteeg. [38] Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de HEER op de tabernakel, ’s nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was." JHWH bepaalt het opbreken en opbouwen van het kamp, evenals de duur van een verblijf . Hij is bij hen van 's morgens tot 's avonds en ook 's nachts . Hij is bij hen thuis en onderweg .

<>Dit heiligdom met de verbondstent en het tabernakel herinnert aan de ontmoeting van Mozes met JHWH op de berg , beschreven in Ex 24 : "12] De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’ [13] Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. [15] Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: [16] de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. [17] En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, [18] ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg." Mozes ontvangt de thora , de wet , op de berg Sinaï . De berg is een belangrijke ontmoetingsplaats tussen God en Mozes .

<>Op de berg (het Abiramgebergte) wordt de taak van Mozes aan Jozua overgedragen (Nu 26,12-23 ; Dt 32,49) . De berg is de plaats van de Godsopenbaring , van de roeping en de zending van medewerkers van Mozes , de plaats van zijn sterven . Zo is dat ook het geval met Jezus . Als bij Mozes voltrekken zich bij Jezus gelijkaardige gebeurtenissen .

<>In het roepingsverhaal van Mozes openbaart God zich als JHWH , als Degene die aanwezig is "Ik ben die is " (Ex 3,14) . God openbaart zich als iemand die de ellende van zijn volk heeft gezien en de jammerklachten heeft gehoord (Ex 3,7) . JHWH is een nabije God . Hij is niet onverschillig met wat het volk meemaakt .

<><>De ark met de twee stenen tafelen , de thora , wordt tijdens de woestijntocht en de verovering van het land Kanaän meegedragen . Ze kreeg haar rustplaats in de tempel van Salomo op de Sionsberg in de Davidstad Jeruzalem . In het verhaal van de inwijding van de tempel roepen sommige teksten verwijzingen op naar het verhaal van de godsontmoeting van Mozes op de berg en van de inwijding van het heiligdom tijdens de woestijntocht : 1 Koningen 8,10-11 : " [10] Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de HEER. [11] De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de HEER vulde de hele tempel." .

<><>De tempel deed eeuwen dienst als plaats van de eredienst, als leerhuis van de thora , als gerechtsgebouw .

<><>In de tempel op de Sionsberg in Jeruzalem deed de priester Zacharias dienst . Bij Maria is het anders . Maria is tempel . De kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen en zij zal de woonplaats van de zoon van God worden . Jezus zei : "Breekt deze tempel af en in drie dagen zal ik hem opbouwen." De woonplaats van God onder de mensen is niet langer gebonden de tempel op de Sionsberg in Jeruzalem . Jezus zelf is woonplaats van God ; Hij is de tempel naar wie mensen kunnen gaan . Daarenboven zijn gelovigen tempel van de heilige Geest , woonplaats van God , ontmoetingsplaats tussen God en de mens . God is nabij dag en nacht , in lief en leed . <>

08:00 Gepost door namens het bijbelleerhuis in bijbel | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bijbel, lc 1, 35, tempel |  Facebook |