23-05-07

THEMA : PINKSTEREN : VERVULLING VAN HEILIGE GEEST

Vijfmaal komt in Hnd 2,1 de idee van volledigheid : (1) voltooien . (2) de vijftigste dag . (3) pantes : allen . (4) samen . (5) op hetzelfde - op dezelfde plaats . Die volledigheid vormt een nieuw begin ; bij het vijftigste jaar begint het jubeljaar of het jaar van genade , waarin de religieuze en maatschappelijke verhoudingen worden hersteld . Daarmee doet dit verhaal denken aan het eerste optreden van Jezus in Nazaret , de tekst die hij er in de synagoge las en de toepassing die eraan gaf (Lc 4,16-30) . . De vermelding van de vijftigste dag roept het joodse feest Sjavoeoth (Wekenfeest) . Het is een oogstfeest . Op dit feest wordt vooral herdacht dat God aan Mozes de wet , geschreven op twee stenen tafels , werd gegeven (Ex 19) . Daarenboven is het Pinksterverhaal de tegenhanger van het verhaal van de toren van Babel ( Gn 11) . In het verhaal van de toren van Babel verblijven de mensen op één plaats en spreken ze één taal (twee symbolen van uniformiteit) . Het verhaal eindigt met de verspreiding van de mensen over de hele aarde en met de verwarring van de taal (twee symbolen van pluriformiteit) . Het pinksterverhaal pleit noch voor louter uniformiteit noch voor louter pluriformiteit maar voor een éénheid in verscheidenheid . Deze twee schijnbare tegenpolen worden bewerkt door één en dezelfde geest , die zich over de apostelen verdeelt , waardoor ze in staat zijn verschillende talen te spreken , en waarbij iedereen mekaar verstaat . Het pinkstergebeuren is akoustisch en visueel ervaarbaar : een gedruis alsof er een hevige wind opstak (Hnd 2,2) en vurige tongen die zich op ieder van de aanwezigen verdeelde (Hnd 2,3) . Deze tekenen wijzen in de richting van 'geest-driftig spreken' . Gelijkaardig verschijnsel vond plaats na het gebed van de gelovigen na de vrijlating van Petrus en Johannes (Hnd 4,31) nl. de plaats werd geschud waarin zij waren samengestroomd .De aanwezigen in het cenakel werden vervuld van heilige geest en beginnen in talen te spreken. Hnd 2,4 : allen werden vervuld van heilige geest . Dat is ook het geval in Hnd 4,31 . Het ontvangen van heilige geest is geen eenmalig gebeuren . Het voltrekt zich in Samaria (Hnd 8,14-17) , Caesarea (Hnd 10,44-48 en Hnd 11,15-17) , Antiochië van Pisidië (Hnd 13,52) , Efese (Hnd 19,1-7) . Soms gaat het ontvangen van de geest gepaard met het spreken in talen . Hnd 2,6 : eenieder hoorde hen spreken in de eigen taal . Hnd 2,11 : wij horen hen spreken in onze talen . Hnd 10,46 : zij hoorden hen spreken in talen . Het Pinksterenwonder voltrekt zich niet alleen in Jeruzalem over de apostelen en de aanwezige joden maar ook over de volken (heidenen) in Caesarea . Hnd 19,6 : elaloun te glôssais = en zij spraken in talen . Na de handoplegging door Paulus ontvingen de gelovigen van Efeze en spraken ze in talen .Met het oog op een bijzondere taak werden individuele personen met heilige geest vervuld : Johannes de Doper (Lc 1,15) , Maria (Lc 1,35) , Elisabeth (Lc 1,41) , Zacharia (Lc 1,67) , Jezus (Lc 4,1) , Petrus (Hnd 4,8) , Stefanus (Hnd 6,5 ; Hnd 6,8 en Hnd 7,55) , Barnabas (Hnd 11,24) , Paulus (Hnd 13,9) , enz. In 1 Kor 12 spreekt Paulus over de verschillende geestesgaven , in 1 Kor 13 over de liefde en in 1 Kor 14 over spreken in talen .In Hnd 2,7 en Hnd 2,12 wordt de Griekse werkwoordvorm existanto van het werkwoord existèmi (zie ons woord exstase) gebruikt . existèmi wordt vertaald door : buiten zichzelf zijn , versteld staan , verstomd staan , buiten zichzelf raken , van zijn stuk brengen , van zijn stuk gebracht worden . existèmi roept de gedachte op dat men uit zijn evenwicht geraakt , dat het gebeurde niet overeenkomt met wat men over een persoon (personen) of situatie dacht en bijgevolg vragen oproept . Bij existèmi wordt het voor-oordeel aan het wankelen gebracht . Vaak wordt men van zij stuk gebracht door wat men hoort . Wie van zijn stuk is gebracht stelt een vraag of maakt een opmerking . Hnd 2,7 : Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: "Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hnd 2,12 : Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: ‘Wat heeft dit te betekenen?’ De geest wordt vaak paraklètos - ad-vocatus , bij-geroepene genoemd . In geval van nood is het een helper , in geval van verdriet is het een trooster enz. Hij is iemand die naast je staat , de aanwezigheid van God bij jou , jouw engel-bewaarder enz. Als gaven van de geest worden vermeld : geloof / trouw (Hnd 6,5 : Stefanus ; Hnd 11,24 : Barnabas) , genade / charis (gratie , gratis) (Hnd 6,8 : Stefanus ; Hnd 13,52 : gelovigen van Antiochië van Pisidië) , kracht (Hnd 6,8 : Stefanus) , wijsheid (Hnd 6,3 : Stefanus) .

08:48 Gepost door namens het bijbelleerhuis in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bijbel, pinksteren |  Facebook |